Privacy verklaring Markus Meubelmaker

Markus Meubelmaker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Markus Meubelmaker in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven bij punt 2 in deze verklaring
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
(zie 1. verwerking persoonsgegevens)

1. Verwerking persoonsgegevens

Markus Meubelmaker is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Markus Meubelmaker is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is.
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
• uw voor- en achternaam
• uw adresgegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Markus Meubelmaker verwerkt uw persoonsgegevens om:
• met u te communiceren over de opdracht.
• telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als dit nodig is voor overleg met betrekking tot de opdracht.
• u schriftelijk (per e – mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

3. Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Zo maken wij in enkele gevallen gebruik van een derde partij voor:
• het vervaardigen van het product.
• adresgegevens om vervoer met betrekking tot de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

4. Veiligheid en bewaren van gegevens

Markus Meubelmaker beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking zo klein mogelijk te maken. Markus Meubelmaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

5 . Rechten van betrokkenen

U kunt ons ten alle tijden verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

6. Contactgegevens

U kunt zich met uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Markus Meubelmaker
Spanjaardsberglaan 12
2071 SC Santpoort-Noord
markus@markusmeubelmaker.nl
telefoon: 0652825241

7. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.markusmeubelmaker.nl
worden gepubliceerd.